Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door es-ster aan afnemers worden geleverd.
1.2 Deze voorwaarden maken als bestendig gebruikelijk beding deel uit van alle door es-ster gesloten overeenkomsten, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
1.3 es-ster acht zich niet gebonden aan algemene of bijzondere voorwaarden die de afnemer van toepassing heeft verklaard. Bedoelde voorwaarden worden hierbij van de hand gewezen onder verwijzing van de hier afgedrukte voorwaarden van es-ster.
1.4 Enige voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing voor zover dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door es-ster zijn aanvaard. Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2. Prijzen en Betalingen
2.1 Alle op deze site genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen via vooruitbetaling door middel van een overschrijving op rekening van es-ster.
2.3 Bij vooruitbetaling worden de goederen verstuurd zodra het gehele aankoopbedrag op rekening van es-ster staat.
2.4 Er is geen minimum bestelbedrag
2.5 Afnemer verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat artikelen die niet op voorraad zijn bijbesteld moeten worden en dat dit geen reden kan zijn om de bestelling te weigeren of annuleren. Hiervan kan alleen worden afgeweken na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van es-ster.
2.6 Afnemer en es-ster komen nadrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het plaatsen van de bestelling.
2.7 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens. Bent u jonger dan 18, dan mag u alleen bestellen via es-ster met toestemming van een ouder of voogd(es). es-ster behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, klanten te weigeren en te verwijderen uit haar klantendatabase, inhoud op deze site te wijzigen of te verwijderen, of om orders te annuleren.

3. Verzending en transportrisico
3.1 De verzending van goederen geschiedt, indien niet schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen voor risico en kosten van de afnemer, op door es-ster te bepalen wijze.
3.2 es-ster is tot deellevering gerechtigd. Iedere deellevering geldt als afzonderlijke levering.
3.3 Afnemer is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij levering op transportschade en op manco’s te controleren en bij eventuele schade binnen 24 uur te melden bij es-ster.
3.4 Verzendkosten in Nederland:
Bestellingen boven de € 50.00 worden portovrij aan u verstuurd. Dit geldt alleen voor bestellingen binnen Nederland.
Voor bestellingen onder de € 50.00 gelden de volgende tarieven volgens TNT post. Bij buitenlandse bestellingen wordt vooraf met u de verzendkosten overeengekomen.

4. Levertijden
4.1 Na betaling  worden de goederen indien op voorraad zo spoedig mogelijk doch binnen 24 uur verstuurd. Met uitzondering de vakantieperiode. Deze wordt vermeld op de website.
4.2 Indien goederen niet op voorraad zijn worden deze verstuurd zodra ze bij ons binnen zijn. U krijgt hiervan telefonisch of per e-mail een bericht (indien telefoonnummer of e-mailadres bekend zijn).
4.3 De termijn welke uit de levertijd voortvloeit strekt er niet toe om es-ster in verzuim te doen zijn. Overschrijding van de levertijd, binnen redelijke grenzen door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer geen recht ontvangst van de goederen te weigeren noch een vergoeding van es-ster te eisen.

5. Retourneren
5.1 Goederen kunnen binnen 14 dagen na levering retour worden gezonden doch er dient eerst contact tussen afnemer en es-ster te zijn geweest over de reden van retournering. Dit geldt echter niet voor boeken, tijdschriften en voor afgemeten stoffen, deze kunnen niet worden geretourneerd. Dit valt buiten de wet kopen op afstand.
5.2 Verzendkosten voor retournering zijn voor rekening van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Wanneer er door es-ster verkeerde producten zijn verzonden, worden de retournerings kosten door es-ster vergoed mits er vooraf telefonisch of mail contact hierover is geweest tussen de afnemer en es-ster.
5.4 Bij retournering dienen de goederen zich in onberispelijke staat en in de originele verpakking te bevinden.
5.5 Na retournering wordt de volledige aankoopprijs van de goederen op de door de afnemer opgegeven bank- of girorekening bijgeschreven.
5.6 Retournering is altijd op risico van de afnemer. Verlies en beschadiging zijn niet voor risico van es-ster.

6. Copyright
6.1 Alle inhoud op deze site, zoals tekstlogos, knoppen, iconen en software, is de eigendom van es-ster of diens leveranciers en zijn beschermd bij Nederlands recht en Internationaal recht. De verzameling van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van es-ster en beschermd door het Nederlands en Internationaal copyright recht.

7. Toepasselijk recht en geschillen
7.1 De overeenkomsten tussen es-ster en haar afnemers worden beheerst door Nederlands recht.

.